Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1294
Title: Kỹ năng làm phóng sự ngắn truyền hình cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương (Khảo sát các đài: Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang từ tháng 6/2013 - 6/2014)
Authors: Bùi, Minh Thu
Advisor: Phạm, Thị Thanh Tịnh
Keywords: Kĩ năng;Phóng sự;Truyền hình;Chương trình thời sự;Đài Phát thanh - Truyền hình
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn làm sáng tỏ cơ sở lý luận của phóng sự ngắn truyền hình và ý nghĩa của nó trong chương trình thời sự địa phương; Giới thiệu một số nét cơ bản về chương trình thời sự truyền hình của các Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang; Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kỹ năng làm phóng sự ngắn truyền hình cho chương trình thời sự của các Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang; Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng làm phóng sự ngắn truyền hình từ đó nâng cao chất lượng phóng sự ngắn truyền hình trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1294
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Minh Thu.pdf786.07 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.