Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1293
Title: Hồ Chí Minh vận dụng phép biện chứng duy vật vào giải quyết quan hệ dân tộc, giai cấp trong cách mạng Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Phai
Advisor: Trần, Văn Phòng
Keywords: Hồ Chí Minh;Vận dụng;Phép biện chứng duy vật;Quan hệ dân tộc;Quan hệ giai cấp;Cách mạng Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn khái quát một số nội dung cơ bản về phép biện chứng và ý nghĩa phương pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật; Phân tích những nội dung, phương pháp luận chủ yếu của phép biện chứng duy vật được Hồ Chí Minh vận dụng vào giải quyết quan hệ dân tộc, giai cấp trong cách mạng Việt Nam; Làm rõ sự vận dụng linh hoạt tư tưởng biện chứng về vấn đề dân tộc và giai cấp của Hồ Chí Minh bởi Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1293
Appears in Collections:LV chuyên ngành Hồ Chí Minh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Thi Phai.pdf808.65 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.