Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1292
Title: Vấn đề "pháp trị" và "đức trị" trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước
Authors: Phạm, Thị Hồng
Advisor: Trịnh, Đình Tùng
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Nhà nước;Pháp luật
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn nghiên cứu những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước, về "Pháp trị" và "Đức trị" góp phần bổ sung, hoàn thiện và làm sâu sắc những vấn đề lý luận về sự kết hợp giữa pháp luật với đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước, qua đó góp phần làm rõ những tri thức lý luận trong quan điểm của Hồ Chí Minh về Nhà nước; Đề xuất những phương hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước vào xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1292
Appears in Collections:LV chuyên ngành Hồ Chí Minh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Thi Hong.pdf649.48 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.