Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1291
Title: Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho thanh niên tỉnh Bắc Giang hiện nay
Authors: Lương, Đức Thủy
Advisor: Trần, Thị Minh Tuyết
Keywords: Giáo dục;Chủ nghĩa yêu nước;Hồ Chí Minh;Thanh niên;Bắc Giang
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn xem xét chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh như sự kế tục, phát triển của chủ nghĩa yêu nước truyền thống và những nội dung cơ bản của chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh; Sự cần thiết phải giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho thanh niên Việt Nam; Đánh giá thực trạng công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên ở tỉnh Bắc Giang và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác này cho thanh niên tỉnh Bắc Giang trong tình hình hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1291
Appears in Collections:LV chuyên ngành Hồ Chí Minh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luong Duc Thuy.pdf923.43 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.