Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1289
Title: Tư tưởng và tấm gương của Hồ Chí Minh về thân dân
Authors: Phạm, Thị Thu Hà
Advisor: Hoàng, Chí Bảo
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Tấm gương;Thân dân
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn Phân tích khái niệm “dân”, “thân dân” và cơ sở hình thành tư tưởng của Hồ Chí Minh về thân dân; Làm rõ nội dung cơ bản của tư tưởng và tấm gương của Hồ Chí Minh về thân dân; Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm vận dụng tư tưởng và tấm gương thân dân của Hồ Chí Minh vào việc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1289
Appears in Collections:LV chuyên ngành Hồ Chí Minh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Thi Thu Ha.pdf960.45 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.