Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/128
Title: Nguyên lý công tác tư tưởng, Tập 2
Authors: Lương, Khắc Hiếu (chủ biên)
Keywords: Công tác tư tưởng;Nguyên lí
Issue Date: 2008
Publisher: Chính trị quốc gia
Abstract: Tập 2 cuốn sách gồm 10 chương, giới thiệu những vấn đề thuộc về phương pháp, hình thức, phương tiện và những vấn đề thuộc về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng như: hệ thống giáo dục lý luận chính trị, các phương tiện truyền thông đại chúng, các thiết chế, thể chế văn hóa, xây dựng đội ngũ cán bộ tư tưởng, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, công tác kiểm tra và đánh giá hiệu quả công tác tư tưởng.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/128
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen ly CTTT T2.pdf39.56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.