Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1279
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Tuấn-
dc.date.accessioned2015-10-05T08:14:19Z-
dc.date.available2015-10-05T08:14:19Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1279-
dc.description.abstractNội dung cuốn sách gồm ba chương. Chương 1: Tiền đề cho triết lý phát triển trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với Việt Nam ngày nay. Chương 2: Điều kiện cho triết lý phát triển trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với Việt Nam ngày nay. Chương 3: Khung triết lý phát triển trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với Việt Nam ngày nay. Trong cuốn sách, theo tác giả, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta không giống như quan điểm của các nhà kinh điển Mác - Lênin đã nêu: trước hết phải giải phóng giai cấp vô sản và giai cấp vô sản phải “giành lấy dân chủ” để “trở thành dân tộc”. Nhận thức được quy luật phát triển xã hội ở Việt Nam, Hồ Chí Minh xác định muốn đạt tới chủ nghĩa xã hội, phải trải qua nhiều giai đoạn, nhưng không thể “đốt cháy giai đoạn” mà phải “từ từ từng bậc” tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội, Đảng ta phải thường xuyên xử lý vấn đề “tiến nhanh, tiến mạnh” và “tiến vững chắc” lên chủ nghĩa xã hội. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng ta chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần cho xã hội; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Đảng ta đã xác định xây dựng Đảng cả về ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhưng thực tế, trong các văn kiện Đảng, nhất là từ Đại hội Đảng VI (1986) đến nay, ngoài những nội dung chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ta còn xác định đạo đức cách mạng, phương thức lãnh đạo và phong cách công tác là những nội dung xây dựng Đảng rất quan trọng. Đây chính là kết quả vận dụng, phát triển sáng tạo các nguyên tắc xây dựng Đảng của chủ nghĩa Mác – Lênin.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Chính trị Quốc gia, 404trvi
dc.subjectChủ nghĩa Mác-Lêninvi
dc.subjectTriết lívi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleTriết lý phát triển trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với Việt Nam hiện nayvi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Triết lý phát triển trên cơ sơ sở... Việt Nam ngày nay.pdf54.94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.