Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/127
Title: Nguyên lý công tác tư tưởng, Tập 1
Authors: Lương, Khắc Hiếu (chủ biên)
Keywords: Công tác tư tưởng;Nguyên lí
Issue Date: 2008
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Tập 1 cuốn sách gồm 11 chương, giới thiệu những vấn đề chung nhất của công tác tư tưởng: đối tượng, bản chất, hình thái, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, phương châm hoạt động và vai trò của nó. Những nội dung cơ bản của công tác giáo dục tư tưởng về thế giới quan, tư duy lý luận, chính trị - tư tưởng, kinh tế, đạo đức, lối sống.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/127
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Li CTTT.pdf37.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.