Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1262
Title: Tính tích cực chính trị của công dân Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Kim Hoa
Keywords: Chính trị;Công dân;Việt Nam;Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2013
Publisher: H.: Đại học quốc gia Hà Nội, 312 tr
Abstract: Tính tích cực chính trị của công dân được đặt ra như một động lực thôi thúc khả năng sáng tạo và làm chủ trong mỗi người. Với công dân là chính khách, nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học, những người phải chịu trách nhiệm lớn lao khi trực tiếp tham gia xây dựng cương lĩnh chính trị, đường lối, quyết sách thì tính tích cực của họ đòi hỏi càng phải cao. Cuốn sách Tính tích cực chính trị của công dân Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế hiện naycủa TS. Nguyễn Thị Kim Hoa, góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn, đồng thời đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy tính tích cực chính trị của công dân trong bối cảnh mới của đất nước. Cuốn sách gồm ba chương: Chương I: Lý luận về tính tích cực chính trị của công dân; Chương II: Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với tính tích cực chính trị của công dân Việt Nam; Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy tính tích cực chính trị của công dân Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1262
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tính tích cực chính trị của công dân... hiện nay.pdf44.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.