Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1258
Title: Phát triển đồng bộ và tương xứng văn hóa với kinh tế
Authors: Hồ, Bá Thâm
Keywords: Văn hóa;Kinh tế;Phát triển
Issue Date: 2011
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia, 358tr
Abstract: Nội dung chính của cuốn sách làm rõ cả về lý luận - phương pháp luận, khái quát thực tiễn thông qua đánh giá sự phát triển chưa đồng bộ và nguyên nhân của thực trạng phát triển văn hóa, đồng thời đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ và những nhóm giải pháp định hướng, về phương pháp trình bày, chủ yếu là phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể: phát triển bền vững - phát triển ván hóa - phát triển đồng bộ mang tính khái quát từ lý luận đến thực tiễn. Những đóng góp có ý nghĩa thực tiễn của cuốn sách là chỉ ra 4 nhóm giải pháp, phân tích vị trí nội dung từng nhóm và nhấn mạnh nhóm đột phá, mũi nhọn, các giải pháp đặc biệt nhằm khắc phục những trường hợp không đồng bộ dẫn đến nảy sinh những vấn đề gay gắt, không chấp nhận được. Nội dung vấn đề tuy được xem xét từ thực tế một địa phương, ở đây là Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng là trong tương quan biện chứng giừa cái chung và cái riêng. Từ đó rút ra những kết luận, kiến nghị có tầm khái quát, có ý nghĩa chung cho cả nước và từng địa phương, đơn vị. Vấn đề phát triển văn hóa dù đã có khá nhiều công trình đề cập tới, nhưng nội dung cuốn sách này là một hướng tiếp cận mới, có tính độc đáo, sáng tạo nhất định. Do vậy, cuốn sách có thể làm tài liệu tham khảo bổ ích cho việc nghiên cứu, học tập và tham mưu cho các cấp lành đạo, quản lý hiện nay, nhất là trong quá trình đưa Nghị quvết Đại hội Đảng lần thứ XI vào cuộc sống, từ đó tiếp tục tổng kết kinh nghiệm, đổi mới tư duy lý luận và tư duy tố chức thực tiễn.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1258
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phát triển đồng bộ và tương xứng văn hóa với kinh tế.pdf27.96 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.