Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1256
Title: Cơ sở lý luận báo chí truyền thông
Authors: Dương, Xuân Sơn
Keywords: Báo chí;Truyền thông;Cơ sở lí luận
Issue Date: 2007
Publisher: H.:Đại học Quốc gia Hà Nội, 308 tr
Abstract: Nội dung của giáo trình đề cập đến những vấn để có tính phương pháp luận, các khái niệm, phạm trù, đặc trưng, chức năng, nguyên tắc, hiệu quả, tính sáng tạo của_lao động báo chí, làm cơ sở cho việc tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực báo chí - truyền thông. Hệ thông kiến thức về cơ sở lý luận báo chí - truyền thông sẽ được bổ sung và nâng cao ở những chuyên đề cụ thể về báo chí. Cuối giáo trình còn có phần Phụ lục gồm Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một sô" điều của Luật Báo chí năm 1999; Nghị định 51/2002/NĐCP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Quy ưốc tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của báo chí Việt Nam
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1256
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cơ sở lý luận báo chí - Dương xuân sơn.pdf21.79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.