Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1251
Title: Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Đinh, Xuân Lý
Keywords: Giáo trình;Đường lối cách mạng;Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia, 254 tr
Abstract: Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do tập thể các nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm của một số trường đại học biên soạn, PGS, TS. Đinh Xuân Lý và CN. Nguyễn Đăng Quang chủ biên nghiên cứu đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo các thời kì 1930-1954, 1955-1975, thời kì đổi mới đất nước; đường lối công nghiệp hoá, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển văn hoá, giải quyết các vấn đề xã hội và đường lối đối ngoại
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1251
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN.pdf35.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.