Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1243
Title: Hoạt động xuất bản sách nghiên cứu lý luận chính trị ở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật hiện nay
Authors: Hồ, Chí Huỳnh
Advisor: Lê, Văn Yên
Keywords: Xuất bản;Sách;Lí luận chính trị;Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn làm rõ một số khái niệm cơ bản, phân tích rõ vai trò, chức năng, đặc điểm của sách nghiên cứu lý luận chính trị đối với công tác lý luận của Đảng và sự nghiệp phát triển đất nước; Khảo sát, đánh giá, phân tích thực trạng với những thành tựu, hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân của thành tựu và hạn chế trong hoạt động xuất bản sách nghiên cứu lý luận chính trị những năm qua; Nêu phương hướng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản sách nghiên cứu lý luận chính trị trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1243
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ho Chi Huynh.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.