Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1242
Title: Bảo hộ quyền tác giả ở lĩnh vực xuất bản trong môi trường kỹ thuật số ở nước ta hiện nay
Authors: Lê, Anh Vũ
Advisor: Vũ, Mạnh Chu
Keywords: Bảo hộ;Quyền tác giả;Xuất bản;Môi trường;Kĩ thuật số;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận và khía cạnh pháp lý về bảo hộ quyền tác giả ở lĩnh vực xuất bản trong môi trường kỹ thuật số ở Việt Nam; Đánh giá thực trạng, tình hình thực thi quyền tác giả ở lĩnh vực xuất bản trong môi trường kỹ thuật số ở Việt Nam; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả về bảo hộ quyền tác giả ở lĩnh vực xuất bản trong môi trường kỹ thuật số ở Việt Nam.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1242
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Anh Vu.pdf801.16 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.