Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1239
Title: Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với con đường cách mạng Việt Nam
Keywords: Nguyễn Ái Quốc;Hồ Chí Minh;Cách mạng Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia, 406 tr
Abstract: Sau nhiều năm bôn ba ở nưóc ngoài để tìm đường cứu nước, cứu dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đâ sớm nhận thức được xu hưóng phát triển của thời đại, từ một người yêu nước nồng nhiệt đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tiếp thu chân lý lớn của thời đại là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, truyền ánh sáng chân lý soi đường cho cách mạng Việt Nam đi đến vinh quang và chiến thắng. Nội dung cuốn sách bao gồm các bài viết của các nhà khoa học, tướng lĩnh, cán bộ nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng nhằm nêu rõ ý nghĩa lịch sử của việc Chủ tịch Hổ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, lựa chọn con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; làm sáng tỏ những giá trị cốt lõi trong tư tưởng của Người; khẳng định sự kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đổng thời phê phán nhữninh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1239
Appears in Collections:Cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với con đường cách mạng Việt Nam.pdf54.49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.