Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1238
Title: Đảng và các tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Hữu Đổng
Keywords: Đảng cộng sản Việt Nam;Tổ chức chính trị;Hệ thống chính trị;Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia, 176 tr
Abstract: Cuốn sách làm rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Đảng và tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị; chỉ rõ thực trạng hoạt động của Đảng và tổ chức chính trị - xã hội hiện nay; những vấn đề đang đặt ra trong tổ chức và hoạt động của Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cuốn sách còn đề cập đến vấn đề đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, nhằm đổi mới hệ thống chính trị, thực hiện tốt dân chủ hóa xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Theo các tác giả, những vấn đề đặt ra trong tổ chức và hoạt động của Đảng hiện nay là: cần phải giải quyết như thế nào mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo và nguyên tắc pháp luật là tối thượng; mối quan hệ giữa vai trò lãnh đạo của Đảng và tính thực quyền của Nhà nước. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị như thế nào là phù hợp?... Các vấn đề đặt ra đối với các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền là: quan hệ giữa Đảng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phân định khi nào và vấn đề gì thuộc sự lãnh đạo của Đảng thì phải thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, khi nào và vấn đề gì thì phải thực hiện hiệp thương dân chủ… Trên cơ sở đó, các tác giả đưa ra một số giải pháp như: Đổi mới nhận thức về chức năng của các thành tố trong hệ thống chính trị; Phân định ranh giới, phạm vi hoạt động giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; Thể chế hóa sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; Định hướng sự phát triển đối với các tổ chức chính trị - xã hội trong Nhà nước pháp quyền…
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1238
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.