Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1237
Title: Tổng quan truyền thông quốc tế - dành cho người làm công tác thông tin đối ngoại
Authors: Lê Thanh Bình
Keywords: Truyền thông;Quốc tế;Thông tin đối ngoại
Issue Date: 2012
Publisher: H.:Thông tin và Truyền thông, 260 tr
Abstract: Trong xu thế toàn cầu hóa mạnh mẽ, đất nước ngày càng chủ động hội nhập, thông tin đối ngoại đã trở thành một bộ phận quan trọng của công tác đối ngoại và công tác tư tưởng nhằm làm cho thế giới hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; quan điểm và lập trường của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực; giới thiệu những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới; về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, dân tộc; đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, qua đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, sự đồng thuận và đóng góp của đồng bào ta ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông tin đối ngoại còn giúp nhân dân trong nước tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm, tinh hoa văn hóa của nhân dân thế giới, góp phần cùng nhân dân thế giới đấu tranh vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Thông tin đối ngoại là nội dung cơ bản của hoạt động truyền thông quốc tế. Việc nghiên cứu toàn diện và tổng thể về truyền thông quốc tế sẽ giúp công tác thông tin đối ngoại ngày càng phát triển nhanh chóng và vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn mới. Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc các khái niệm về truyền thông quốc tế, cơ sở lý luận và thực tiễn của truyền thông quốc tế, các yêu cầu về phẩm chất nghề nghiệp, đạo đức, văn hóa chính trị của người làm công tác truyền thông quốc tế nói chung và nhà báo quốc tế nói riêng; đông thời giới thiệu sự đa dạng và phong phú các sản phẩm truyền thông quốc tế và các cơ quan làm nhiệm vụ truyền thông quốc tế tại Việt Nam; phân tích khả năng tác động trong nước và quốc tế của một số sản phẩm truyền thông quốc tế tiêu biểu. Từ đó đặt ra yêu cầu cho người làm truyền thông quốc tế, thông tin đối ngoại cần có những phương pháp đánh giá hiệu quả, hiệu lực của công tác truyền thông quốc tế, thông tin đối ngoại, việc này được dựa trên khá nhiều tiêu chí; cuốn sách còn giới thiệu các kỹ năng xây dựng các sản phẩm truyền thông quốc tế các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông quốc tế, thông tin đối ngoại.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1237
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.