Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/123
Title: Thể loại phỏng vấn trên báo in Việt Nam hiện nay (Khảo sát báo Lao động, Thanh niên, Hà Nội mới và Tuổi trẻ Tp. Hồ Chí Minh từ tháng 1/2006 đến tháng 8/2008)
Authors: Lê, Thị Nhã
Advisor: Nguyễn, Thị Thoa
Nguyễn, Tuấn Phong
Keywords: Phỏng vấn;Báo in;Việt Nam
Issue Date: 2010
Abstract: Luận án hệ thống, bổ sung và phát triển một số vấn đề lý luận chung về thể loại phỏng vấn; điều tra thực trạng của thể loại phỏng vấn qua các yếu tố: đề tài, nguồn tin, câu hỏi, đầu đề, sapô và các thông tin bổ trợ khác; nêu những hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thể loại phỏng vấn trên báo chí nước ta trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/123
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LATS Le Thi Nha hoan chinh.pdf2.73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.