Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1229
Title: Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp (2001-2010)
Authors: Chu, Lữ Hồng Trang
Advisor: Hồ, Sỹ Lộc
Keywords: Đảng bộ;Lãnh đạo;Phát triển kinh tế;Quảng Ninh;Nông nghiệp
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn nêu và phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tác động tới nền kinh tế nông nghiệp (KTNN) của tỉnh Quảng Ninh; Trình bày có hệ thống quan điểm, chủ trương phát triển KTNN của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ năm 2001 đến năm 2011. Nêu lên những kết quả và hạn chế của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong quá trình chỉ đạo thực hiện chủ trương phát triển KTNN từ năm 2001 đến năm 2011.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1229
Appears in Collections:LV chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chu Lu Hong Trang.pdf846.49 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.