Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1212
Title: Nâng cao chất lượng phản biện xã hội của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Phúc Quỳnh
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Chất lượng;Phản biện xã hội;Ủy ban trung ương;Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Nơi lưu trữ: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn nghiên cứu hệ thống các khái niệm công cụ và cơ sở lý luận về PBXH của MTTQ Việt Nam; Nghiên cứu thực trạng về cơ chế; khảo sát thực trạng hoạt động và chất lượng PBXH của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong thời gian qua; Đưa ra quan điểm, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng PBXH của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1212
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Phuc Quynh.pdf775.42 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.