Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1211
Title: Đổi mới các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay
Authors: Lê, Thị Kim Oanh
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Đổi mới;Cơ quan chuyên môn;Cấp tỉnh;Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Nơi lưu trữ: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn nghiên cứu một cách cơ bản, có hệ thống những vấn đề chung về đổi mới và đổi mới CQCM cấp tỉnh, đặc biệt đổi mới tổ chức và hoạt động của CQCM cấp tỉnh; phân tích, đánh giá thực trạng việc đổi mới tổ chức và hoạt động của các CQCM cấp tỉnh giai đoạn trước đây và hiện nay để thấy rõ những kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập, nguyên nhân để làm nổi bật sự cần thiết phải tiếp tục tiến hành đổi mới mang nhiều hàm lượng cải cách về tổ chức và hoạt động của CQCM cấp tỉnh; đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động các CQCM cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1211
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Kim Oanh.pdf709.84 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.