Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1194
Title: Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tác động tới Việt Nam (Sách tham khảo)
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Hiệp định thương mại tự do;Hiệp định TPP;Việt Nam;Thái Bình Dương
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Chính trị quốc gia - Sự thật
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;Phòng Mượn;
Kí hiệu PL: 382.911;
Abstract: Cuốn sách trình bày tổng quan các nội dung đàm phán chính của Hiệp định TPP, phân tích những trở ngại trong quá trình đàm phán và mục đích của 12 nền kinh tế thành viên gồm Chilê, Xingapo, Niu Dilân, Mỹ, Pêru, Malaixia, Việt Nam, Mêhicô, Canada, Nhật Bản, Việt Nam, Brunây, Ôxtrâylia khi tham gia đàm phán hiệp định. Đặc biệt cuốn sách sẽ đưa ra đánh giá về tác động của TPP đối với khu vực và thế giới nói chung, đối với Việt Nam và tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam nói riêng; qua đó dự báo tiến trình phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới, đề xuất kiến nghị, chính sách cho Việt Nam nhằm tối đa hóa lợi ích và tối thiểu hóa nguy cơ để nắm bắt cơ hội tiếp tục phát triển hơn nữa.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1194
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.