Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1181
Title: Phát triển nguồn nhân lực nữ nhằm tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội ở miền núi phía Bắc Việt Nam: Sách chuyên khảo
Authors: Lê, Thị Thúy
Keywords: Nguồn nhân lực;Phụ nữ;Tăng trưởng kinh tế;Công bằng xã hội;Miền núi;Phía Bắc;Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa học xã hội
Abstract: Nguồn nhân lực nữ có vai trò quan trọng trong đội ngũ nhân lực xã hội của mọi quốc gia. Phát triển nhân lực nữ là đòi hỏi thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến sự tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội, bởi vì, phụ nữ luôn đảm nhiệm hai vai trò cùng một lúc, vừa là lực lượng lao động cơ bản của xã hội, trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, vừa có trách nhiệm tái sản xuất ra con người, duy trì nòi giống và phát triển xã hội. Những năm qua, thế giới đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ về phát triển phụ nữ. Trên bình diện xã hội, phụ nữ ngày càng được thu hút vào các hoạt động của xã hội. Trong gia đình, phụ nữ cũng nhận được sự chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn của nam giới. Phát triển nguồn nhân lực nữ trở thành vấn đề thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học cũng như các nhà quản lý trên thế giới . Tuy nhiên, việc đánh giá đúng vai trò, vị thế và tiềm năng của phụ nữ ở mỗi quốc gia, trong từng giai đoạn lịch sử lại không giống nhau. Sự phân biệt đối xử, tư tưởng trọng nam khinh nữ, áp lực công việc gia đình, những định kiến có tính bất công đối với phụ nữ vẫn đang tồn tại ở những mức độ khác nhau trong các vùng miền của nhiều quốc gia. Đặc biệt, đối với các vùng chậm phát triển, chênh lệch khoảng cách phát triển giữa phụ nữ và nam giới còn khá lớn Điều đó tác động đến sự phát triển bền vững, hạn chế khả năng đóng góp của phụ nữ vào quá trình tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Để hiểu hơn vê nguồn nhân lực nữ ở miền núi phía Bắc Việt Nam và những bất cập trong phát triển nguồn nhân lực nữ, cuốn sách đem đến cho bạn đọc một cách nhìn khách quan về cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển nguồn nhân lực nữ đối với tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội; thực trạng phát nguồn nhân lực nữ ở miền núi phía Bắc Việt Nam; Cuốn sách cũng đưa ra một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực nữ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội ở miền núi phía Bắc đến năm 2020
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1181
ISBN: 978-604-80-0902-7
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phát triển nguồn nhân lực nữ.pdf9.68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.