Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1171
Title: Chỉ dẫn áp dụng, nghiên cứu, tìm hiểu, học tập luật cán bộ, công chức
Authors: Nguyễn, Vũ Tiến
Đỗ, Đức Hồng Hà
Keywords: Luật công chức;Nghiên cứu;Tìm hiểu;Học tập;Chỉ dẫn
Issue Date: 2011
Publisher: H.: Tư Pháp
Abstract: Cuốn sách cung cấp những quy định chung, nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức; Cán bộ trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; Công chức ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; Quản lý cán bộ công chức; Các điều kiện đảm bảo thi hành công vụ; Thanh tra công vụ; khen thưởng và xử lý vi phạm; điều khoản thi hành
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1171
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.