Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1169
Title: Hỏi - đáp về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình
Authors: Nguyễn, Vũ Tiến
Đỗ, Đức Hồng Hà
Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Keywords: Tội phạm;Hôn nhân;Gia đình;Việt Nam;Sách hỏi đáp
Issue Date: 2011
Publisher: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Abstract: Trên cơ sở các quy định của Bộ luật hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, các tác giả giúp bạn đọc hiểu một cách cụ thể hơn vấn đề về các tội xâm phạm hôn nhân và gia đình.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1169
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hỏi- đáp về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình.pdf2.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.