Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1167
Title: Chỉ dẫn áp dụng, nghiên cứu tìm hiểu, học tập pháp luật phòng, chống mại dâm
Authors: Nguyễn, Vũ Tiến
Đỗ, Đức Hồng Hà
Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Trần, Thái Hà
Keywords: Pháp luật;Phòng chống;Mại dâm;Nghiên cứu;Học tập;Chỉ dẫn
Issue Date: 2011
Publisher: Hồng Đức
Abstract: Những quy định chung; Những biện pháp và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình trong phòng, chống mại dâm; Xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; quản lý nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm; Khen thưởng và khiếu nại, tố cáo
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1167
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
chỉ dẫn áp dụng nghiên cứu tìm hiểu học tập.pdf12.64 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.