Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/115
Title: Giáo trình quan hệ chính trị quốc tế
Authors: Dương, Xuân Ngọc
Lưu, Văn An
Keywords: Chính trị;Quan hệ;Quốc tế;Giáo trình
Issue Date: 2008
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Nội dung cuốn sách đề cập các vấn đê: Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu quan hệ chính trị quốc tế; Quốc gia - chủ thể chủ yếu của quan hệ chính trị quốc tế; Tổ chức quốc tế; Những nhân tố tác động đến quan hệ chính trị quốc tế hiện nay; quan hệ chính trị quốc tế đương đại; Chiến lược "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc; Cơ sở hoạch định và sự vận hành chính sách đối ngoại của nhà nước - quốc gia; Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam thời kỳ đổi mới
URI: http://hdl.handle.net/123456789/115
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT quan he chinh tri QT.pdf46.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.