Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11492
Title: Cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam - Tổ chức đại diện lớn nhất của người lao động
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Vân
Keywords: Cơ sở pháp lí;Tổ chức;Hoạt động;Công đoàn Việt Nam;Đại diện;Người lao động
Issue Date: 2022
Publisher: Dân chủ và Pháp luật
Series/Report no.: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 2(359), tr.18-20,27;
Abstract: Trong bài viết này, tác giả nêu lên những cơ sở quan trọng để Công đoàn Việt Nam xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất của người lao động.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11492
Appears in Collections:Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC20220000419.pdf158.5 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.