Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11491
Title: Bàn về sự cần thiết ban hành luật về tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh
Authors: Nguyễn, Thị Thu Vân
Keywords: Ban hành luật;Khẩn cấp;Dịch bệnh
Issue Date: 2022
Publisher: Dân chủ và Pháp luật
Series/Report no.: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 2(359), tr.6-10;
Abstract: Bài viết bàn về một số khía cạnh pháp lý liên quan đến tình trạng khẩn cấp nói chung và tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh nói riêng, từ đó, kiến nghị ban hành đạo luật về tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11491
Appears in Collections:Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC20220000418.pdf200.13 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.