Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11489
Title: Bảo vệ quyền trẻ em trong kỷ nguyên số
Authors: Ngô, Thị Hường
Keywords: Bảo vệ;Quyền trẻ em;Kỉ nguyên số
Issue Date: 2022
Publisher: Dân chủ và Pháp luật
Series/Report no.: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 3(360), tr.43-48;
Abstract: Kỷ nguyên số làm thay đổi toàn bộ các lĩnh vực trong đời sống xã hội và tác động đến mọi cá nhân, trong đó có trẻ em theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực. Trong bài viết này, tác giả đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền trẻ em trong kỷ nguyên số.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11489
Appears in Collections:Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC20220000416.pdf230.22 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.