Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11487
Title: Pháp luật Singapore về thu hút đất và kinh nghiệm cho Việt Nam trong tiến trình hoàn thiện pháp luật về thu hồi đất
Authors: Nguyễn, Thị Nhung
Keywords: Pháp luật;Thu hồi đất;Kinh nghiệm;Hoàn thiện;Pháp luật;Việt Nam;Singapore
Issue Date: 2022
Publisher: Dân chủ và Pháp luật
Series/Report no.: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 3(360), tr.10-16;
Abstract: Singapore là một trong những quốc gia trên thế giới thực hiện thành công hoạt động thu hồi đất để phục vụ cho nhu cầu phát triển chung của đất nước. Bài viết nghiên cứu pháp luật của Singapore về thu hồi đất, từ đó, đề xuất một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong tiến trình hoàn thiện pháp luật về thu hồi đất trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11487
Appears in Collections:Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC20220000414.pdf293.81 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.