Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11484
Title: Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ tiền gửi ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Authors: Lê, Thị Thu Thủy
Lưu, Tùng Lâm
Keywords: Giải pháp;Hoàn thiện;Pháp luật;Bảo hiểm;Tiền gửi;Việt Nam;Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2022
Publisher: Dân chủ và Pháp luật
Series/Report no.: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 4(361), tr.42-47;
Abstract: Bài viết này làm rõ đặc trưng của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi, những tác động, yêu cầu của hội nhập quốc tế đối với pháp luật về bảo hiểm tiền gửi và phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam để bảo vệ quyền lợi của ngườ gửi tiền trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11484
Appears in Collections:Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC20220000411.pdf234.45 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.