Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11424
Title: Quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản sách điện tử ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần, Chí Đạt
Advisor: Vũ, Trọng Lâm
Hà, Huy Phượng
Keywords: Quản lí nhà nước;Hoạt động xuất bản;Sách điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận án làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về QLNN đối với HĐXBSĐT ở Việt Nam; hệ thống hóa và đưa ra những quan điểm, chỉ đạo cơ bản của Đảng, Nhà nước trong QLNN về HĐXBSĐT; phân tích, đánh giá về thực trạng QLNN đối với HĐXBSĐT ở Việt Nam; phân tích bối cảnh chung của HĐXBSĐT ở Việt Nam và thế giới, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường QLNN về HĐXBSĐT ở Việt Nam trong thời gian tới.
Description: 331tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11424
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ Xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trần Chí Đạt_XB K24.2.pdf2.58 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.