Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11423
Title: Xây dựng ý thức tự lực, tự cường của dân tộc cho sinh viên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
Authors: Trần, Thị Thảo Anh
Advisor: Hoàng, Anh
Phan, Thanh Hải
Keywords: Xây dựng;Ý thức;Dân tộc;Sinh viên;Toàn cầu hóa;Việt Nam
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở khái quát những vấn đề lý luận về ý thức tự lực, tự cường của dân tộc và xây dựng ý thức tự lực, tự cường của dân tộc cho sinh viên; phân tích thực trạng, khái quát những vấn đề đặt ra trong xây dựng ý thức tự lực, tự cường của dân tộc cho sinh viên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, luận án đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng ý thức tự lực, tự cường của dân tộc cho sinh viên Việt Nam trong bối cảnh này.
Description: 197tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11423
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trần Thị Thảo Anh_Triết học K26.2.pdf1.58 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.