Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11417
Title: Tổ chức sản xuất nội dung cho kênh Tiktok của báo mạng điện tử
Authors: Đoàn, Phương Linh
Advisor: Vũ, Huyền Nga
Keywords: Tổ chức sản xuất nội dung;Kênh Tiktok;Báo mạng điện tử
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu thực trạng tổ chức sản xuất nội dung cho kênh Tiktok của báo mạng điện tử, đánh giá những ưu nhược điểm và nguyên nhân của những ưu nhược điểm đó, từ đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức sản xuất nội dung cho kênh Tiktok của báo mạng điện tử trong thời gian tới.
Description: 132tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11417
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File SizeFormat 
Đoàn Phương Linh_QLBCTT K27.2.pdf1.44 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.