Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11414
Title: Dân chủ trong công tác tuyên truyền ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay.
Authors: Đồng, Thị Kim Xuyến
Advisor: Mai, Đức Ngọc
Keywords: Dân chủ;Đồng bằng sông Cửu Long;Tuyên truyền
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận án trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về dân chủ trong công tác tuyên truyền ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, luận án đề xuất các quan điểm và giải pháp phát huy dân chủ trong công tác tuyên truyền ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời gian tới.
Description: 233tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11414
Appears in Collections:LATS chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File SizeFormat 
00033817.pdf1.84 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.