Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1141
Title: PR - Công cụ phát triển báo chí
Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Quan hệ công chúng;Báo chí;Công cụ;Phát triển
Issue Date: 2010
Publisher: H.: Nxb Trẻ
Series/Report no.: Phòng đọc Mở; Phòng Mượn;
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm năm chương, phân tích thực trạng và khả năng tương tác của các lĩnh vực PR được thực hiện và quản trị bởi tòa soạn báo với công chúng mục tiêu, từ đó đánh giá, những đề xuất về yêu cầu của PR nhằm tác động tích cực đến công chúng. Nói cách khác, PR được coi là một công cụ nhằm phát triển sản phẩm báo chí, cơ quan báo chí trong nền báo chí cạnh tranh. Công trình này được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu thực nghiệm hoạt động PR của ba tờ báo tiêu biểu nhất trong hệ thống các tờ báo dành cho thanh niên ở nước ta là Tiền Phong, Thanh Niên và Tuổi Trẻ trong năm 2007. Chương 1, tác giả đề cập đến PR và vấn đề ứng dụng PR ở nước ta hiện nay như: các khái niệm, mô hình, nguyên tắc, tình hình nghiên cứu PR trên thế giới, sự ra đời, phát triển và hoạt động nghiên cứu PR ở nước ta trong những năm gần đây. Chương 2, PR trong hoạt động báo chí: PR của cơ quan báo chí; một số lĩnh vực quan hệ công chúng được chú trọng tại các cơ quan báo chí. Chương 3, nghiên cứu công chúng của các tờ báo dành cho thanh niên: nhận thức của tòa soạn báo về vai trò và ý nghĩa của lĩnh vực nghiên cứu công chúng; Hình thức nghiên cứu, thực hiện các phương pháp nghiên cứu công chúng… Chương 4, tìm hiểu về tổ chức sự kiện và tư vấn quản lý và các dịch vụ tư vấn cho thanh niên của các tờ báo Tiền Phong, Thanh niên, Tuổi trẻ. Chương 5, đề cập những vấn đề đặt ra trong việc phát triển các hoạt động PR ở các tòa soạn báo dành cho thanh niên; Đưa ra các nhóm giải pháp nhằm phát triển quan hệ công chúng ở tòa soạn báo dành cho thanh niên.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1141
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PR Công cụ.pdf12.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.