Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11408
Title: Tác động của mạng xã hội đến phương thức tuyên truyền chính trị cho thanh niên Hà Nội hiện nay
Authors: Trần, Quang Thái
Advisor: Nguyễn, Thị Quế
Lê, Đức Hoàng
Keywords: Mạng xã hội;Chính trị;Tuyên truyền;Hà Nội;Thanh niên
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận án trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về tác động của MXH đến phương thức TTCT cho TN, luận án phân tích thực trạng tác động của MXH đến phương thức TTCT cho TN Hà Nội hiện nay và những vấn đề đặt ra, đề xuất phương hướng, giải pháp phát huy tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của MXH đến phương thức TTCT cho TN Hà Nội thời gian tới.
Description: 200tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11408
Appears in Collections:LATS chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00033814.pdf3.69 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.