Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11404
Title: Công tác kiểm tra, giám sát của các đảng ủy trường đại học, học viện CAND trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Lê, Đình Hồng
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Nguyễn, Thị Ngọc Loan
Keywords: Giám sát;Kiểm tra;Đảng ủy;Đại học;Học viện Công an nhân dân;Hà Nội
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận án làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát của các đảng ủy trường đại học, học viện CAND trên địa bàn thành phố Hà Nội, đánh giá thực trạng, dự báo tình hình tác động, luận án đề xuất phương hướng và các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các đảng ủy trường đại học, học viện CAND thời gian tới.
Description: 224tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11404
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ Xây dựng Đảng & Chính quyền Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00033800.pdf3.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.