Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11372
Title: Tổ chức hoạt động truyền thông ứng dụng học tiếng Anh Monkey Junior của Công ty Cổ phần Early Start
Authors: Hoàng, Thị Kiều Trinh
Advisor: Phạm, Thị Thanh Tịnh
Keywords: Hoạt động truyền thông;Học tiếng Anh;Monkey Junior;Công ty cổ phần Early Start
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa các vấn đề lý luận về tổ chức hoạt động truyền thông ứng dụng học tiếng Anh Monkey Junior của công ty cổ phần Early Start. Đồng thời tìm hiểu thực trạng và đánh giá tổ chức hoạt động truyền thông, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động truyền thông ứng dụng học tiếng Anh Monkey Junior của công ty cổ phần Early Start.
Description: 129tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11372
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File SizeFormat 
00033494.pdf2.95 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.