Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11370
Title: Quản trị hoạt động truyền thông thương hiệu của Nghĩa Dũng Karate-Do
Authors: Nguyễn, Thị Như Ý
Advisor: Dương, Thị Thu Hương
Keywords: Quản trị;Truyền thông;Thương hiệu;Nghĩa Dũng Karate-Do
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống lại các lý luận, phân tích thực trạng hoạt động quản trị truyền thông thương hiệu doanh nghiệp, luận văn áp dụng các phương pháp nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng quản trị hoạt động truyền thông thương hiệu của Nghĩa Dũng Karate-Do, từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng quản trị hoạt động truyền thông thương hiệu của Nghĩa Dũng Karate-Do trong giai đoạn tiếp theo.
Description: 114tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11370
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File SizeFormat 
00033448.pdf3.73 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.