Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1137
Title: Giáo trình học thuyết sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Authors: Bùi, Thị Kim Hậu
Keywords: Giáo trình;Sứ mệnh lịch sử;Giai cấp công nhân;Học thuyết
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Chính trị quốc gia - Sự thật
Series/Report no.: Phòng đọc Mở; Phòng Mượn; Kho;
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 5 chương, trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu, lịch sử hình thành và phát triển học thuyết sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân (chương 1); sự hình thành và phát triển của giai cấp công nhân nói chung và giai cấp công nhân Việt Nam nói riêng (chương 2); phân tích địa vị kinh tế, chính trị, xã hội và nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân (chương 3); quy luật ra đời, phát triển và vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân (chương 4); phân tích tính tất yếu, tầm quan trọng và vai trò của mỗi giai tầng xã hội trong liên minh giai cấp của giai cấp công nhân trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1137
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT hoc thuyet su menh LS.pdf423.52 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.