Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11350
Title: Hoạt động của Việt Nam với tư cách Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021
Authors: Trần, Quang Hòa
Advisor: Vũ, Thanh Vân
Keywords: Ủy viên không thường trực;Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc;Việt Nam
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ thực trạng hoạt động của Việt Nam với tư cách UVKTT HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021; qua đó rút ra nhận xét, bài học kinh nghiệm và đưa ra những đề xuất, kiến nghị để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Việt Nam tại diễn đàn LHQ trong thời gian tới.
Description: 146tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11350
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Files in This Item:
File SizeFormat 
00033496.pdf1.48 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.