Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11342
Title: Quản lý hoạt động tác nghiệp của phóng viên báo chí ngành công thương ở Việt Nam hiện nay
Authors: Lê, Thị Thanh Huyền
Advisor: Vũ, Thanh Vân
Keywords: Hoạt động tác nghiệp;Quản lí;Công thương;Phóng viên báo chí;Việt Nam
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trên cơ sở hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác quản lý hoạt động tác nghiệp của phóng viên, khảo sát và đánh giá hoạt động quản lý hoạt động tác nghiệp của phóng viên báo chí ngành công thương, luận văn mô tả thực trạng, đánh giá thành công và hạn chế, từ đó đưa ra đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc quản lý hoạt động tác nghiệp của phóng viên tại Báo Công thương và Tạp chí Công thương.
Description: 103tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11342
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00033454.pdf2.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.