Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11333
Title: Quản trị thông điệp truyền thông hình ảnh về dịch Covid-19 trên báo mạng điện tử tại Việt Nam
Authors: Lê, Thị Thạch Thảo
Advisor: Vũ, Huyền Nga
Keywords: Quản trị thông điệp;Truyền thông hình ảnh;Dịch Covid-19;Báo mạng điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn bổ sung lý thuyết về quản trị thông điệp truyền thông hình ảnh, thông qua tìm hiểu về thực trạng quản lý thông điệp truyền thông hình ảnh về dịch Covid-19, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng cường quản trị truyền thông hình ảnh trong các trường hợp tương tự.
Description: 103tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11333
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File SizeFormat 
00033382.pdf2.65 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.