Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1133
Title: Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng Đảng
Authors: Ngô, Huy Tiếp
Keywords: Tư tưởng;Lênin,V.I;Xây dựng Đảng
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Chính trị quốc gia - Sự thật
Series/Report no.: Phòng đọc Mở; Phòng Mượn;
Abstract: Cuốn sách tập trung làm rõ và trình bày một cách có hệ thống những tư tưởng, quan điểm của V.I.Lênin về đảng cộng sản và xây dựng đảng được rút ra từ các tác phẩm chủ yếu của V.I.Lênin, thể hiện trên các phương diện chủ yếu là: xây dựng đảng về chính trị, về tư tưởng, về tổ chức; mối quan hệ giữa đảng với quần chúng, giai cấp và dân tộc; đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội trong đảng … Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà khoa học và thực tiễn các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và các độc giả quan tâm.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1133
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tư tưởng của V.I Lê Nin về xây dựng đảng.pdf14.86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.