Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11318
Title: Văn hóa Trung Hoa : Lịch sử và hiện tại
Authors: Can, Xuân Tùng
Issue Date: 2021
Publisher: Hà Nội: Chính trị quốc gia
Abstract: Cuốn sách gồm o5 chương: Chương 1: Phát hiện khảo cổ và nguồn gốc nền văn minh Trung Hoa; Chương 2: Thiên hạ quốc gia và chế độ lễ nghi; Chương 3: Tư tưởng và tín ngưỡng; Chương 4: Nghệ thuật và thẩm mỹ; Chương 5: Giao lưu văn hóa Trung Quốc với nước ngoài và Cộng đồng chung vận mệnh nhân loại.
Description: 437 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11318
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File SizeFormat 
50. Van hoa Trung Hoa.pdf14.8 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.