Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11317
Title: Giáo trình tâm lí học tiểu học
Authors: Bùi, Văn Huệ
Phan, Thị Hạnh Mai
Nguyễn, Xuân Thức
Keywords: Tâm lí học;Tiểu học;Giáo trình
Issue Date: 2021
Publisher: Hà Nội Đại học Sư phạm
Abstract: Giáo trình Tâm lí học tiểu học được biên soạn làm tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trong các trường Đại học Sư phạm. Nội dung tài liệu hệ thống một số vấn đề cơ bản về Tâm lí học đại cương và những kiến thức cơ bản, hiện đại về Tâm lí học tiểu học: Tâm lí học lứa tuổi tiểu học và Tâm lí học sư phạm tiểu học. Đây là các kiến thức nền tảng cần thiết cho giáo viên tiểu học trong quá trình dạy học và giáo dục học sinh ở các nhà trường tiểu học.
Description: 268 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11317
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File SizeFormat 
49. Giao trinh tâm li hoc tieu hoc.pdf8.58 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.