Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11316
Title: Chính sách kinh tế, tài chính và tiền tệ ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
Authors: Lê, Quốc Lý
Keywords: Chính sách;Kinh tế;Tiền tệ;Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: Hà Nội: Chính trị - Hành chính
Abstract: Một số chính sách kinh tế vĩ mô; Một số chính sách về đầu tư phát triển, tài chính và ngân sách nhà nước; Một số chính sách tiền tệ, tín dụng và ngân hàng; Một số chính sách về an ninh tài chính
Description: 454 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11316
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File SizeFormat 
48. Chinh sach kinh te, tai chinh, tien te.pdf10.96 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.