Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11311
Title: Nho giáo và phát triển ở Việt Nam
Authors: Vũ, Khiêu
Issue Date: 1997
Publisher: Hà Nội: Khoa học xã hội
Abstract: Nho giáo trong lịch sử - Sự ra đời và phát triển; Việc đánh giá lại Khổng Tử và những bài học vận dụng Nho giáo ở thời đại ngày nay; Nho giáo trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam ngày nay.
Description: 200 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11311
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File SizeFormat 
43. Nho giao va phat trien o Viet Nam.pdf4.15 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.